نقوش و طرح های فرش

بررسی نمادين نقوش گياهی در قالی های کردی (بيجار، سنه)

نقوش گياهی در قالی های کردستان علاوه بر جنبه تزيينی، معانی نمادين، فرهنگی و مذهبی را نيز دارا می باشند. با توجه به تنوع نقوش گياهی در قالی های کردی نگارندگان به روش توصيفی به قياس طرح ها و مفاهيم نمادين به کار رفته در قالی های بيجار، سنه و.. می پردازند.

اين نقوش علاوه بر جنبه های سنتی، بيان کننده ذهن خلاق طراحان اين قالی ها مي باشد. تاثيرات مذهبی و اعتقادی و باورهای بافندگان قالی کردی و نيز محيط جغرافيايی خالق نقوشی است که هر يک از اين نقشمايه ها به عنوان نمادي خاص مفاهيمی نمادين از نقوش را به مخاطب خويش القا می کند. در خصوص مفاهيم نمادين طرح های گياهی در فرش کردی بررسی چندانی صورت نگرفته است. لذا در اين پژوهش انواع نقوش گياهی قالی کردی با رويکرد نمادگرايی و رمزپردازی مورد ارزيابی قرار مي گيرد.

نویسندگان:  مبيني مهتاب*, ابراهيم زاده فرزام
 
 * دانشگاه الزهرا تهران

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

 
 

 

منبع :