نواحی و مناطق قالی بافی

مراکز بافندگی شَلَمزار

بخش شلمزار واقع در جنوب شهرکرد یکی دیگر از مراکز قالی بافی چهار محال است که قالی بافی آن نه از لحاظ کثرت و نه از بابت ظرافت به پای مراکز دیگر شهرکرد نمی رسد. ولی طرح های دکوراتیو آن که بیشتر در زمینه ای محرابی شکل بافته می شود حالت زیبای اصیلی به فرش های این منطقه می دهند. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :