در حاشیه

ضرورت بازنگری در مفهوم فرش دستباف توسط متولی فرش!

یکی از مخترعین عزیز در فرآیند بافت تغییراتی را ابداع و خلق نموده که بر مبنای آن نخ های چله هوشمند شده و درواقع بافنده نیاز به اینکه نقشه را ببیند نداشته و در نتیجه راندمان کاربافنده حداقل دو برابر میگردد.

نامبرده ظاهرا به مرکز ملی فرش ایران مراجعه و مرکز محترم استفاده از این تکنیک و فن آوری را باعث خروج دستبافته از هنر فرش دستباف و به دیگر سخن دستبافته تولید شده بر مبنای استفاده از این روش را ماشینی می داند!!
اگر به تعریف صنایع دستی برگردیم و در آن تامل کنیم که ریشه در کجا ها داشته و دارد و تمام یا بخشی از آن بوسیله دست انجام می گردد هیچوقت و هیچگاه به این نتیجه نخواهیم رسید.
در تمامی فرآیندهای مربوط به بافت اعم از رنگرزی ، طراحی، چله دوانی مادامی که گره ها با دست زده می شود تغییری در ماهیت دستبافته ایجاد نمی شود. لذا در مورد استفاده از چله هوشمند نیز ماهیت آن تغییری نکرده و ضرورت دارد مرکز ملی فرش با سعه صبر بیشتری با موضوع برخورد نموده و با مخترعین و کارآفرینانی که به نوعی زمینه استفاده از فن آوری را در فرآیند آماده سازی مواداولیه فرش و عملیات مقدماتی را مهیا می نمایند تعامل نموده تا موجب دلسردی این عزیزان فراهم نگردد و هنر صنعت فرش نیز ثبات بیشتری داشته باشد.
استفاده از چله های هوشمند بالاخص در مورد مجتمع های فرشبافی می تواند هم به سلامتی بیشتر بافنده کمک نموده و هم موجب کاهش قیمت تمام شده فرش ها در این مجتمع ها گردد و قدرت رقابت را افزایش دهد.

عبدالله احراری

 

منبع :