نواحی و مناطق قالی بافی

مراکز بافندگی اراک

فرش های اراک بیشتر از انواع متوسط و مرغوب و گره فرش ها از نوع فارسی و پشم های به کار رفته در قالی بافی آن از نوع مرغوب است. بد بافی و استعمال گره های تقلبی و یا جفتی در فرش های این ناحیه کمتر دیده می شود.

بافنده های اراکی براساس سنت های دیرین خود هموراره از روی نقشه می بافند و طرح های آنها از محلی به محل دیگر تغیر می کند. نقش فرش های آن دست کم در بافت های جدید زیاد متنوع نیست. آنها سال ها است که طرح های لچک و ترنج گلدار ،هراتی ، گل حنایی ، میناخانی و خرچنگی را در زمینه های قرمز ، مسی ، قرمز لاکی ، عاجی و بژ می بافند.

در ناحیه ی اراک از نظر مرغوبیت سه نوع فرش تولید می شود:

مشگ آباد ، محال و ساروق اگر ملاک ، وجه تسمیه شهری را بر اساس کیفیت فرش های تولیدی در آن در نظر می گرفتند ، مشگ آباد این شهر معطر در عالم خیال و بد اقبال از نظر عاقبت که بر اثر تمرد مالیاتی ساکنان آن به امر فتخ علی شاه قاجار به توپ بسته شد و از نقشه ی جغرافیایی حذف گردید نامی چنین شامه نواز و فرح انگیز را نمی توانست به خود اختصاص دهد. متاسفانه از فرش های پست و نا مرغوب آن در گذشته تعداد زیادی به خارج صادر گردید و به نام فرش ایران لطمه زد. فرش های محال بی آنکه مشخصه ی جغرافیایی خاصی را تداعی کنند به نوعی از دست بافته های شسته رفته تر از مشگ آباد با رنگ های شفاف تر و کلاف های مرغوب تر اطلاق می کردد. سر انجام نوبت به ساروق می رسد که یکی از بهترین فرش های ایرانی است و توضیخ بیش تری را می طلبد.

منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :