نقوش و طرح های فرش

نیم نگاه تصویری به قالی کرمان

 قالی کرمان

نقش حسن خانی کرمان


نقش حاج خانمی کرمان

نقش خوشه انگوری کرمان

با تشکر از خانم پور جعفر آبادی

 

 

 

منبع :