نواحی و مناطق قالی بافی

هریس (گراوان)

گراوان: این روستای کوچک در فاصله 8 کیلومتری شرق هریس واقع شده است.

در گذشته این روستا را با نام نورآباد می خواندند بر اثر زلزله ای که در این روستا اتفاق افتاد عده زیادی از مردم این روستا می میرند پس از این اتفاق این روستا نام گورآباد به خود می گیرد و طی سالها از گورآباد به گوراوان تغییر نام می دهد.

روستای گراوان یک روستای بن بست است که تنها راه عبوری آن هریس است بنابراین به علت فاصله کم گوراوان با شهر هریس بافته های این روستا خیلی به هریس نزدیک است . گوراوان همواره از هریس تبعیت داشته است و دست بافته های آن از این لحاظ به نمونه های هریس بسیار شبیه است اما از لحاظ کیفیت چه در بافت و چه در طرح از قالی های هریس پایین تر است.

تصویر زیر نمونه ای قدیمی از لچک ترنج های قدیم گراوان است ترنج آن از نمونه هفت حوض های هریس است .

 با اینکه در تمامی نقوش و حتی حالت ترکیب بندی آن ها در این  طرح از هریس تبعیت شده است اما باز هم از لحاظ کیفیت به پای هریس نرسیده است و نقوش به کار رفته درآن از هریس شکسته تر است .

تصاویر  قالی های جدید گراوان که طرح هر سه از هفت حوض هریس گرفته شده است .

تصویر زیر اقتباس از هفت حوض هریس است.

نویسنده: مسعوده فتحی

منبع :