نواحی و مناطق قالی بافی

مراکز بافندگی تفرش و ایل شاهسون

بافنده های ایل شاهسون و همچنین بافنده های شهر نشین شهرستان تفرش فرش هایی یک پوده و نسبتا مرغوبی در اندازه های دو ذرعی می بافند که از لحاظ نوع بافت و رنگ های مصرفی در رنگرزی الیاف و همچنین شکل خاص ترنج میانی و در بین تولیدات استان مرکزی به وضوح مشخص است.

 

ترنج فرش های آن شباهت زیادی به صفحه ی ساعت دارد ، با این تفاوت که به جای 12 عقربه ی ساعت ، 16 نشانه از پیرامون ترنج میانی فرش خارج می شود. رنگ های متداول در رنگرزخانه های تفرش بیشتر در زمینه های قرمز سرخابی ، آبی سیر ، کرم ، نارنجی و سبز است.

منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :