در حاشیه

سواره از پیاده خبر ندارد!

دو همایش ملی دانشجویان ودانش آموختگان فرش کشور و فرش خراسان جنوبی با تلاش فراوان عوامل اجرایی و با حضور پرشور دانشجویان و دانش آموختگان فرش کشور و حضور کمرنگ جامعه فرش خراسان جنوبی برگزار گردید.


ضمن سپاس و قدردانی از تلاش‌های بعمل آمده بالاخص تیم اجرایی نمایشگاه اعم از عزیزان انجمن علمی فرش ایران، دانشگاه بیرجند و بویژه دوست عزیزم جناب آقای صمیمی اول و عزیزان کمیته علمی بالاخص دکتر بارانی عزیز.
نمی‌دانم چگونه است که در همایش‌های ما بخش عمده‌ای از وقت همایش صرف تقدیر و تشکر مسولین از همدیگر می‌گردد و به هیچوجه فضای واقعی فرش ایران برای حاضرین در همایش ترسیم نمی‌گردد و گردانندگان همایش موضوعات را به سمت و سویی که چالش‌های فراروی فرش بررسی گردد سوق نمی‌دهند؟
چه اشکالی داشت که در همایش به عنوان همایش ملی فرش بیرجند است دلایل خروج گسترده بافندگان از کارگاه‌های قالی بافی این استان مورد برسی قرار می‌گرفت؟ چرا در همایش که به عنوان همایش فرش استان خراسان جنوبی برگزار می‌گردد نشانی از تشکل‌های صنفی. و تولیدی فرش استان دیده نمی‌شود و تنها در چند لحظه آخر محدودی از پیشکسوتان فرش در مراسم پایانی همایش به منظور برگزاری آیین تقدیر حاضر می‌شوند؟
این مصیبت نه فقط برای چهارمین همایش دانشجویان و دانش آموختگان و اولین همایش ملی فرش بیرجند است که متاسفانه اکثر همایش‌های ما دچار این مشکل است و همچنان دانشگاه‌ها و مراکز علمی راه خود را سوای بخش بازار و بخش بازار نیز جدا از دانشگاه و مرکز علمی راه خود را طی می‌نماید.
تمایل داشتم در همایش ملی فرش خراسان فعالین و تولیدکنندگان زیادی را زیارت کنم اما متاسفانه این آرزو برآورده نشد ضمن آنکه در بخش دانشگاهی نیز تعدادی از مراکز آموزشی مرتبط با فرش حتی یک نماینده هم در چهارمین همایش ملی دانشجویان و دانش آموختگان فرش کشور نداشتند!

عبدالله احراری

منبع :