نمایشگاه ها و همایش ها

برگزيدگان چهارمين همايش ملی دانشجويان و دانش آموختگان فرش دستباف ايران

برگزيدگان چهارمين همايش ملی دانشجويان و دانش آموختگان فرش دستباف ايران در بخش های مقاله، پروژه نهايی، پايان نامه، دانشجوی نمونه، طراحی، رنگ و نقطه سنتی، رنگ و نقطه کامپيوتری، بافت ، مرمت و رنگرزی اعلام شد.

گزارش تکميلی همايش به زودی در سايت منتشر خواهد شد. لازم به ذکر است برگزيدگانی که تا کنون موفق به دريافت لوح تقدير و تنديس همايش نشدند می توانند به دفتر انجمن علمی فرش مراجعه نمايند. 

بخش

رتبه - جايزه

1

مقاله

رتبه اول بخش ارايه مقاله

تنديس جشنواره-لوح تقدير به همراه جايزه نقدی تعلق می‌گيرد به جناب آقای محمدرضا شاهپروری

2

رتبه دوم بخش ارايه مقاله

تنديس جشنواره-لوح تقدير به همراه جايزه نقدی تعلق می‌گيرد به سرکار خانم معصومه امانی دشتکی

3

رتبه سوم بخش ارايه مقاله

تنديس جشنواره-لوح تقدير به همراه جايزه نقدی تعلق می‌گيرد به سرکار خانم سميه ميرنژاد

4

پروژه نهايی

تنديس جشنواره-لوح شايسته تقدير به همراه جايزه نقدی در بخش پروژه نهايی مقطع کارشناسی با محور مديريت تعلق می‌گيرد به سرکار خانم سيده مهروز هويدا مرعشی

5

تنديس جشنواره-لوح شايسته تقدير به همراه جايزه نقدی در بخش پروژه نهايی مقطع کارشناسی با محور بافت و مرمت تعلق می‌گيرد به سرکار خانم فرگل رکنی

6

تنديس جشنواره-لوح شايسته تقدير به همراه جايزه نقدی در بخش پروژه نهايی مقطع کارشناسی با محور طراحی تعلق می‌گيرد به سرکار خانم نيلوفر اناری انارکی

7

تنديس جشنواره-لوح شايسته تقدير به همراه جايزه نقدی در بخش پروژه نهايی مقطع کارشناسی با محور رنگرزی تعلق می‌گيرد به سرکار خانم ندا رئوفی‌راد

8

پايان نامه

رتبه برتر بخش پايان‌نامه دوره کارشناسی‌ارشد در گرايش طراحی

تنديس جشنواره-لوح تقدير به همراه جايزه نقدی تعلق می‌گيرد به سرکار خانم شبنم محمدی

9

رتبه برتر بخش پايان‌نامه کارشناسی‌ارشد در گرايش اقتصاد و مديريت

تنديس جشنواره-لوح تقدير به همراه جايزه نقدی تعلق می‌گيرد به جناب آقای حامد آسترکی

10

رتبه برتر بخش پايان‌نامه کارشناسی‌ارشد در گرايش مواد اوليه و رنگرزی

تنديس جشنواره-لوح تقدير به همراه جايزه نقدی تعلق می‌گيرد به سرکار خانم مريم قنبری عديوی

11

دانشجوی نمونه

تنديس جشنواره-لوح تقدير به همراه جايزه نقدی در بخش دانشجوی نمونه فرش در مقطع دکتری، تعلق می‌گيرد به سرکار خانم طيبه صباغ‌پور آرانی

12

تنديس جشنواره-لوح تقدير به همراه جايزه نقدی در بخش دانشجوی نمونه فرش در مقطع دکتری، تعلق می‌گيرد به سرکار خانم افسانه قانی

13

تنديس جشنواره-لوح تقدير به همراه جايزه نقدی در بخش دانشجوی نمونه فرش در مقطع کارشناسی‌ارشد، تعلق می‌گيرد به جناب آقای لطف‌الله شکری

14

طراحی

رتبه اول بخش طراحی

تنديس جشنواره-لوح تقدير به همراه جايزه نقدی تعلق می‌گيرد به سرکار خانم معصومه آفتابی

15

رتبه دوم بخش طراحی

تنديس جشنواره-لوح تقدير به همراه جايزه نقدی تعلق می‌گيرد به سرکار خانم سارا هوشيار

16

رتبه دوم بخش طراحی

تنديس جشنواره-لوح تقدير به همراه جايزه نقدی تعلق می‌گيرد به سرکار خانم پريسا قاسمی ميرزايی

17

رتبه سوم بخش طراحی

تنديس جشنواره-لوح تقدير به همراه جايزه نقدی تعلق می‌گيرد به سرکار خانم سميه رحيمی‌زاده

18

رنگ و نقطه سنتی

رتبه اول بخش رنگ و نقطه سنتی

تنديس جشنواره-لوح تقدير به همراه جايزه نقدی تعلق می‌گيرد به سرکار خانم سپيده شريفی

19

رتبه دوم بخش رنگ و نقطه سنتی

تنديس جشنواره-لوح تقدير به همراه جايزه نقدی تعلق می‌گيرد به سرکار خانم منا شکاری

20

رتبه سوم بخش رنگ و نقطه سنتی

تنديس جشنواره-لوح تقدير به همراه جايزه نقدی تعلق می‌گيرد به سرکار خانم مريم شايسته‌آرا

21

رنگ و نقطه کامپيوتری

رتبه اول بخش رنگ و نقطه کامپيوتری

تنديس جشنواره-لوح تقدير به همراه جايزه نقدی تعلق می‌گيرد به سرکار خانم محدثه قربان‌زاده

22

رتبه دوم بخش رنگ و نقطه کامپيوتری

تنديس جشنواره-لوح تقدير به همراه جايزه نقدی تعلق می‌گيرد به سرکار خانم شيما فنايی قهنويه

23

رتبه سوم بخش رنگ و نقطه کامپيوتری

تنديس جشنواره-لوح تقدير به همراه جايزه نقدی تعلق می‌گيرد به جناب آقای نجيب‌الله نجيبی

24

بافت

رتبه اول بخش بافت

تنديس جشنواره-لوح تقدير به همراه جايزه نقدی تعلق می‌گيرد به سرکار خانم آلا دل‌آور

25

رتبه دوم بخش بافت

تنديس جشنواره-لوح تقدير به همراه جايزه نقدی تعلق می‌گيرد به جناب آقای احمد خسروی

26

رتبه سوم بخش بافت

تنديس جشنواره-لوح تقدير به همراه جايزه نقدی تعلق می‌گيرد به جناب آقای رضا سنجری

27

مرمت

رتبه اول بخش مرمت

تنديس جشنواره-لوح تقدير به همراه جايزه نقدی تعلق می‌گيرد به سرکار خانم زينب پناهی

28

رتبه دوم بخش مرمت

تنديس جشنواره-لوح تقدير به همراه جايزه نقدی تعلق می‌گيرد به جناب آقای مرتضی جعفری پورجلال‌آبادی و سرکار خانم نداسادات ملکوتی

29

رتبه سوم بخش مرمت

تنديس جشنواره-لوح تقدير به همراه جايزه نقدی تعلق می‌گيرد به سرکار خانم معصومه نورانی‌نوجه‌ده‌سادات

30

رتبه سوم بخش مرمت

تنديس جشنواره-لوح تقدير به همراه جايزه نقدی تعلق می‌گيرد به سرکار خانم شادی افروزی‌مقدم

31

رنگرزی

بنا به نظر هيات داوران در بخش رنگرزی هيچ اثری شايسته رتبه اول و دوم نبوده است و

رتبه سوم بخش رنگرزی

تنديس جشنواره-لوح تقدير به همراه جايزه نقدی تعلق می‌گيرد به سرکار خانم مريم قنبری عديوی

 
 
 

انجمن علمی فرش ایران

منبع :