در حاشیه

نجات فرش ایران شور و عشق نیاز دارد که متاسفانه ...

فرش ایران گرفتار انبوهی از مشکلات گردیده و در عرصه‌های مختلف اعم از مواد اولیه، طرح و نقشه، بافت، تکمیل و مرمت و بالاخره بازاریابی و فروش دچار مشکلات عدیده‌ای است.


چالش‌های فراروی فرش دستباف نهایتا منجربه خروج قابل توجه بافندگان و فعالان فرش از این هنرصنعت شده است بطوریکه بسیاری از استانهای فرش خیز کشور در حال فراموش نمودن قالی بافی هستند و اگر با همین شیب روند قالی بافی حالت نزولی خود را سپری نماید متاسفانه پیش بینی من که در اوایل دهه ۹۰ که در طول این دهه تعداد بافندگان ایران به کمتر از ۲۰ درصد خواهد رسید محقق شده و جامعه فرش بسیار کوچک خواهد شد.
حل این معضل و مشکل عزم ملی می‌طلبد و شور و عشق فراوان که ایضا شوربختانه نه عزم ملی وجود دارد و نه شوری و نه عشقی که در آحاد یا اغلب جامعه فرش وجود داشته باشد. قالی ایران مظلوم واقع شده و صرفا پلکانی شده برای ترفیع مادی یا جایگاه سازمانی افراد و اشخاص یا در بخش خصوصی کم نیستند افرادی که با استفاده از مواد اولیه نامرغوب و...می‌خواهند یک شبه ره صد ساله را طی نمایند و در بخش دولتی نیز شعار‌ها زیاد است ولی در عرصه عمل که می‌رسد کسی پاسخگوی مطالبات قانونی جامعه فرش نیست با این همه هنوز هم هستند عاشقانی که فرش را با دیده دل می‌نگرند و برای فرش ایران از جان مایه می‌گزارند خداوند به همه عاشقان فرش و هنر ایرانی کمک نماید.

عبدالله احراری

منبع :