نواحی و مناطق قالی بافی

مراکز بافندگی نی ریز و اصطهبانات

در شهرهای نی ریز و اصطهبانات و بخش موشکان 5000 بافنده به بافت فرش هایی در الگو ها و نقشه های شهرهای مختلف اشتغال دارند.

طرح فرش های ترنج دار آباده ، طرح محرابی شیراز ، نقوش فرش های ایلیاتی افشار ، گبه های خود رنگ عشایر لر و حتی طرح فرش های اصفهان بر روی دست بافته های این مناطق بازتابی بدون تردید و قابل حس دارند.

بافت فرش های نی ریز با گره های ترکی صورت می گیرد. پرز آنها نرم است در حالی که فرش از تراکم قابل توجهی برخوردار است. بافنده های این نواحی بیش تر فرش های خود را در قواره های پرده ای می بافند.

منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :