کسب و کار

زمینه یابی اشتغال دانش آموختگان فرش (قسمت هفتم: مواداولیه فرش )

تامین و تولید مواداولیه مناسب جهت فرش‌بافی همواره یکی از دغدغه‌های جامعه فرش بوده و می‌باشد.

اهمیت این موضوع به آن اندازه است که در برنامه‌های مرکز ملی فرش برای سال‌های متمادی این بحث مطرح بوده که در جهت رفاه بافندگان و کمک به تولید مرغوب ایستگاه‌های تهیه و تامین مواداولیه مرغوب و استاندارد ایجاد گردد که البته هیچگاه عملی نشد!!
بخش قابل توجهی از دانش آموختگان فرش ایران می‌توانند در قالب زنجیره تهیه و تامین مواد اولیه قالی بافی سازماندهی گردند. یقینا چنانچه این مهم محقق گردد کمک قابل توجهی به بافندگان فرش بالاخص بافندگان خویش فرما شده و هنر صنعت فرش دستباف نیز از نظر کیفی ارتقا خواهد یافت.
اعم از زمینه‌هایی که دانش آموختگان فرش می‌توانند به منظور اشتغال پایدار و کمک به توسعه کمی و کیفی فرش در آن فعالیت نمایند به شرح زیر است:
الف. مشاغل مرتبط با ابریشم : پرورش پیله ، فعالیت های نوغانداری ، تجارت پیله ، پیله کشی ابریشم، سفیدگری و رنگرزی ابریشم ، تجارت نخ ابریشم
ب. مشاغل مرتبط با پشم : جمع آوری پشم و تجارت پشم خام، ریسندگی دستی، پشم شویی، تجارت پشم شسته، ریسندگی پشم ، رنگرزی خامه قالی ، خرید و فروش خامه
ج. پنبه : خرید و فروش نخ پنبه ، تابندگی نخ پنبه ، خرید و فروش ارقاچ و تون
د. مشاغل مرتبط با ابزار: ساخت و عرضه دار و ابزار قالی بافی

عبدالله احراری

منبع :