نواحی و مناطق قالی بافی

مراکز بافندگی بیرجند

بیرجند یکی دیگر از مراکز مهم فرش بافی خراسان است. در این شهر پیش از جنگ جهانی دوم قالی بافی رونق بیشتری داشت و تعداد زیادی کارگاه قالی بافی در آن در حال فعالیت بود. بعد از جنگ دستگاه های بافندگی آن بسیار محدود شد ، ضمن آنکه کیفیت بافت آن نیز اندکی تنزل کرد ، با وجود این هنوز هم فرش های بیرجند در میان بافت های خراسان از بهترین هاست.

 

طرح معروفی که مورد اقبال بافنده ی بیرجندی است طرح ماهی در هم است. نقش های این طرح به طور معمول در زمینه های روشن بافته می شوند. بافت فرش های با طرح های لچک و ترنج در زمینه ی بسیار پرگل و قرمز رنگ و همچنین بته ای سرتاسری نیز در این ناحیه معمول است.

منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :