نواحی و مناطق قالی بافی

فرش اردبيل

فرش اردبيل (شيخ صفی)، يكی از نفيس‌ترين فرشهای موجود در جهان می باشد. تار و پود آن ابريشمی و پرز آن پشمی است. ۵۲/۱۱ ‌متر طول و ۵۳۴ ‌متر عرض دارد. در سال ۹۴۶ه‍.ق بافته شده است و دارای تاريخ و امضاء می‌باشد. نام بافنده آن همراه با يكی از ابيات شعر حافظ در قسمت بالای فرش مشاهده می شود.

جز آستان توام در جهان پناهی نيست

سر مرا به جز اين در، حواله‌گاهی نيست

اين قالی در زمان صفوی برای مقبره شيخ‌صفي‌الدين اردبيلی جد خاندان صفويه بافته شده است و توسط شركت انگليسی زيگلر از ايران خارج شده و به موزه ويكتورياآلبرت لندن فروخته شد. در هر متر مربع آن ۵۱۷۰۰۰ گره از نوع فارسی بكار رفته است. بافت آن ۵/۳ سال طول كشيده است، طرح آن بسيار زيباست.در وسط آن ترنج زيبايی به رنگ زر‌دطلايی قرار گرفته است كه شانزده كلاله دور آن را احاطه كرده است. زمينه فرش آبي‌سير است و تمامی آن با گلهای بسيار ظريف تزئين شده است و حاشيه توسط كتيبه‌ها و دايره های کوچک به صورت يك در ميان تزئين شده است.

منبع: دانش وصنعت فرش

منبع :