رنگ و رنگرزی

روز دوم کارگاه آموزشی رنگرزی در مشهد

گزارش تصویری

 

منبع :