در حاشیه

حکایت فرش و تابلو فرش !

تقدیم به جناب صحتی


این روزها بحث‌های نسبتا زیادی در خصوص فرش و تابلو فرش خصوصا در گروه‌های مجازی انجام می شود هرکسی از دیدگاه خود مزایا و محدودیت‌های هر یک را بیان می‌نماید برخی تابلو فرش را نقطه تکامل فرش و گروهی دیگر تابلو فرش را به عنوان یک چالش و آسیب برای فرش ارزیابی می‌نمایند.
گروهی را تلاش بر آن است که مقوله تابلو فرش را از فرش جدا نمایند هرچند که هیچ وجه تمایزاساسی و ساختاری که بتوان بر مبنای آن تابلو فرش را از فرش جدا کرد وجود ندارد.
صرف نظر از برخی کارها ی تجاری و برخی طرح های سبک که مایه شرمندگی برای تابلو فرش است تابلو فرش هم مایه فخر و مباهات است. واقعیتی است که نه تنها هیچ وجه تمایز اساسی بین فرش و تابلو فرش وجود ندارد که هر دوی آنان نیازمند اقدامات مشترک در عرصه های مختلف اعم از مواد اولیه ، طرح و نقشه، رسیدگی به نیازهای رفاهی بافندگان، آموزش بافندگان و نهایتا شور و تکمیل مناسب و بازاریابی پویا می باشند . رشد و بالندگی هریک از شاخه های مختلف فرش می تواند رشد بخش های دیگر را به همراه داشته باشد.
هدایت صحیح و سیاستگذاری اصولی و دقیق می تواند تعادل در تولید فرش و تابلو فرش را ایجاد نموده و از مصیبتی که در دو سال اخیر بالاخص تابلو فرش گرفتارش شد جلو گیری نمود. از طرف دیگر موضع گیری افراطی بر علیه فرش یا تابلو فرش گرهی از انبوه مشکلات فراروی فرش حل نمی کند بلکه با فعال نمودن تشکل های فرش و با اطلاع رسانی و شفاف سازی میتوان از برخی انحرافات در عرصه تولید تابلو فرش و البته فرش به مقدار بسیار کمتر جلوگیری نمود . نظارت بر عملکرد شرکت های عرضه کننده نخ و نقشه بالاخص جریانات بدون شناسنامه و قارچی شاید مهمترین کمک به تابلو فرش در شرایط فعلی و همچنین بافندگان باشد که هر روز خود را مال باخته تصور می نمایند.

عبدالله احراری

منبع :