نمایشگاه ها و همایش ها

افتتاح طرح صلح جهانی در تار و پود فرش ایرانی

طرح صلح جهانی در تار و پود فرش ایرانی توسط بنیاد فرهنگ،هنر و ادب آذربایجان در تبریز برگزار شد.

منبع :