نمایشگاه ها و همایش ها

گزارش تصویرى طره از پى ریزى دموتکس ۲۰۱۶ آلمان

نمایشگاه دموتکس ۲۰۱۶ براى میزبانى بازدیدکنندگان آماده مى شود.

به گزارش طره، در واپسین روز باقیمانده تا گشایش نمایشگاه بزرگ کفپوش ها که با نام دموتکس شهره است، غرفه داران در حال آماده سازى فضاى در اختیار خود براى بهره گیرى بهینه از این رویداد هستند.
گفتنی است دموتکس ۲۰۱۶ آلمان از ۲۶ تا ۲۹ دیماه در هانوور آلمان برگزار می شود و گزارش تصویرى طره از چگونگى آماده سازى غرفه ها در پى مى آید:

آماده سازی نمایشگاه دموتکس 2016 براى میزبانى بازدیدکنندگان

آماده سازی نمایشگاه دموتکس ۲۰۱۶ براى میزبانى بازدیدکنندگان

آماده سازی نمایشگاه دموتکس 2016 براى میزبانى بازدیدکنندگان

آماده سازی نمایشگاه دموتکس ۲۰۱۶ براى میزبانى بازدیدکنندگان

آماده سازی نمایشگاه دموتکس 2016 براى میزبانى بازدیدکنندگان

آماده سازی نمایشگاه دموتکس ۲۰۱۶ براى میزبانى بازدیدکنندگان

آماده سازی نمایشگاه دموتکس 2016 براى میزبانى بازدیدکنندگان

آماده سازی نمایشگاه دموتکس ۲۰۱۶ براى میزبانى بازدیدکنندگان

آماده سازی نمایشگاه دموتکس 2016 براى میزبانى بازدیدکنندگان

آماده سازی نمایشگاه دموتکس ۲۰۱۶ براى میزبانى بازدیدکنندگان

نشریه طره

منبع :