نمایشگاه ها و همایش ها

نمایشگاه دموتکس (1)

گزارش تصویری

با تشکر از آقایان حبیب فدایی و اسماعیل صباغزاده

منبع :