اخبار فرش

چه آینده ای را برای فرش دستباف متصور هستید؟

شکی نیست که هنر ایران و آذربایجان در تار بود فرش های دستباف آن همچنان جاری است اما واضح است که تولید آثار نفیس، برنامه ها، تدابیر و حمایت های ویژه می طلبد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از آناج، در حال عبور از خیابان های یکی از مناطق حاشیه نشین شهر بودم؛ گذشته از وضعیت نابسامان ساختمان ها و جوب های خیابان و بوی آشغال آزاردهنده که هیچ سنخیتی با صفا و صمیمیت مردمان این مناطق ندارد، آنچه بیش از همه توجه مرا به خود جلب کرد بنایی بود که رطوبت آن در دیوارهای شوره بسته و زوار دررفته اش خودنمایی می کرد؛ کسانی که در آن جای پست در حال فعالیت بودند همان هایی هستند که در محافل و همایش ها و پشت تریبون، آنها را را هنرمند می نامند، از زحماتشان به نیکی یاد می کنند و هنر فرش ایرانی را در کرنا می دمند.

انتخاب تبریز به عنوان شهر جهانی فرش دستباف چه دردی از قالیباف پستوهای نمناک دوا می کند؟!

البته من نمی دانم احساس دست های پینه بسته، پاهای درد گرفته، چشم های نور باخته و استخوان ها خمیده چیست اما گاه لازم است تکانی به قلم ها بدهیم و بگوییم که اذهان عمومی را برای همیشه نمی توان فریب داد. ثبت جهانی فرش دستباف تبریز، انتخاب تبریز به عنوان شهر جهانی فرش دستباف، سر دادن شعار "هنر نزد ایرانیان است و بس" ... فارغ از اهمیت و ارزش فرهنگی همه ی این اقدامات باید به این سوال پاسخ بدهیم که سهم قالیبافانی که پا بر روی نور چشمانشان می گذارید، چیست و در کنار تشویق های میلیونی کرسی نشینان و ثبت سابقه های آنچنانی جهت نیل به مقام های بالاتر، چه چیزی عاید بافندگان در پستوهای نمناک می شود؟! آیا غیر از این است که همواره آینده ی خود را از دریچه ی وحشت می بینند و از سریال های بی قانون تامین اجتماعی لرزه بر دارهای قالی هاشان می افتد؟!

نتیجه ی جو سازی های رسانه ای و مانور های تبلیغاتی چه شد؟

هزاران سطر دیگر را می توان با بیان واقعیت های دنیای فرش و قالی باف سیاه کرد اما با توجه به جوسازی های رسانه ای در مورد انتخاب تبریز به عنوان شهر جهانی فرش دستباف و مانورهای تبلیغاتی مسئولین استانی و شهری، انتظار می رفت که شاهد تحولی در رویکرد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نسبت به فرش دستباف و دست اندرکارن آن و بهره گیری از ظرفیت ایجاد شده باشیم. شایسته بود وضعیت قالیبافان سامان و صنعت فرش دستباف رونق می یافت البته نه در پستوی خانه ها و کنج های نمناک. اما با توجه به سکوت عملی پیش آمده باید ثبت های جهانی و امتیاز های به دست آمده را دم کوزه گذاشته و آبش را بخوریم.

چه آینده ای را برای هنر فرش دستباف ایران متصور هستید؟

شکی نیست که هنر ایران و آذربایجان در تار بود فرش های دستباف آن همچنان جاری است اما پرواضح است که تولید آثار نفیس، برنامه ها، تدابیر و حمایت های ویژه می طلبد و با توجه به کوتاهی های مسئولین و انحطاط فرهنگی موجود در جامعه که کاهش آمار قالی بافی که یکی از شواهد این مدعاست، و با توجه به رقابت های جهانی، به واقع چه آینده ای را می توان برای هنر فرش دستباف ایران متصور شد؟

شبکه دانا

منبع :