مواد و مصالح

خواص فیزیکی پشم (قسمت سوم)

اثر مواد شیمیایی بر روی پشم:

اثر اسید‌ها بر پشم:

حدود آسیب زدن اسید به الیاف بستگی به غلظت اسید و درجه حرارت و مدت زمان عملیات دارد. اسید سولفوریک گرم و غلیظ پشم را کاملاً متلاشی می‌سازد. اسید نیتریک الیاف پشم را زردرنگ و سپس در خود حل می‌کند. پشم در برابر سایر اسید‌ها مقاوم است.

▪ اثر باز‌ها بر پشم:

الیاف پشم به سبب داشتن کراتین، در مقابل باز‌ها حساس هستند. اثر قلیایی‌ها در پشم بستگی به عواملی نظیر درجه حرارت و غلظت قلیا دارد. الیاف پشم در سود سوزآور حل می‌شوند. لذا شستشو و عملیات تکمیلی پشم در محیطهای قلیایی باید با دقت انجام شود.

▪ اثر مواد اکسیدکننده بر روی پشم:

محلول غلیظ آب اکسیژنه باعث خراب شدن الیاف پشم می‌شود. سرعت تأثیر هم بستگی به غلظت آب اکسیژنه دارد. از محلول رقیق آب اکسیژنه برای سفید کردن پشم استفاده می‌کنند. (که البته این مرحله در تهیه خامه قالیبافی کاربرد ندارد.)

آب سرد تاثیر شیمیایی ندارد ولی در افزایش طول و قطر پشم موثر است.

نور باعث شکسته شدن الیاف پشم و خراب شدن فلس‌ها می‌شود.

نور خورشید الیاف پشم را زیر وخشن کرده، رنگ آترا عوض می‌کند.

در حرارت ۱۰۰ درجه سانتیگراد استحکام پشم کم می‌شود و حالت نرمی بخود می‌گیرد. در ۱۳۰ درجه سانتیگراد تجزیه شده، زرد می‌شود و در ۳۰۰ درجه سانتیگراد می‌سوزد و جمع می‌شود.

مهندسی نساجی

منبع :