مواد و مصالح

خواص فیزیکی پشم (قسمت چهارم)

تقسیم بندی الیاف پشم:

۱) پشم حقیقی (مطلق):

گوسفندان با پشم ظریف عمدتاً دارای تار پشم حقیقی هستند. این الیاف بسیار ظریف بوده،دارای جعد و کش پذیری هستند. الیاف این نوع پشم فاقد مدولا بوده، دارای قطر یکسان هستند.

۲) هتروتیپ:

الیاف هتروتیپ در طول لیف متناوباً از ساختمان پشم مطلق (بدون مدولا) و کمپ (قطر نایکنواخت و دارای مدولا) برخوردار هستند. در نتیجه لیف پشم ضخیم‌تر و فاقد جعد می‌گردد ولی از استحکام زیاد برخوردار است. متخصصین وجود الیاف هتروتیپ را مربوط به ییلاق و قشلاق و نوع تغذیهٔ دام می‌دانند. برای صنایع قالیبافی به الیاف مختلف پشم ی (مطلق، مویی، هتروتیپ) که در میان آن‌ها درصد الیاف هتروتیپ تا ۱۵ درصد باشند، نیاز خواهد بود. از خصوصیات این نوع پشم استحکام فوق العادهٔ آن، خصوصاً عدم تغییر شکل در اثر فشار وارده می‌باشد.

۳) مو:

الیافی که در طول خود دارای مدولا (کانال سراسری) بوده و فاقد جعد باشند و به سادگی پشم رنگ پذیر نباشند، الیاف مویی گفته می‌شود. اگر الیاف مویی ظریف و کوتاه باشند، به آن‌ها کرک می‌گویند. اگر الیاف بلند وضخیم باشند، مو می‌گویند. در بازار داخلی به پشم‌های ظریف خارجی که ۱۹ تا ۲۷ میکرون قطر دارند، کرک می‌گویند.

۴) کمپ:

(Kemp) معمولاً این الیاف در اطراف سر و ساق پا وجود دارند و شکننده و رنگی می‌باشند. الیاف کمپ دارای مدولا بوده و در نتیجه ضعیف و کم استحکام هستند. طول آن‌ها از پشم مطلق کوتاه‌تر وفاقد جعد است. وجود الیاف کمپ از ارزش و مرغوبیت پشم می‌کاهد.

۵) ژار:

الیاف مویی بدون جعد هستند که دارای رشد بیشتری نسبت به الیاف پشم ی می‌باشند. الیاف ژار دارای مدولا بوده و قطر آن بین ۹ الی ۱۲۰ میکرون است.

مهندسی نساجی

منبع :