نقوش و طرح های فرش

کامپیوتر و بافنده

از کامپیوتر هنگام بافت فرش نیز به شیوه ای مطلوب می توان استفاده نمود . بافنده ای که به بافت فرشی ظریف با نقشه هایی پیچیده و مشکل مشغول است بی آنکه برای زدن هر گره نیاز به دیدن نقشه و آسیب رساندن به چشم های خو داشته باشد می تواند با کمک میکروسوئیچ و یا دکمه ای که بر روی قلاب گره زنی نصب شده و به کامپیوتر ارتباط داده شده تعداد گره ها و نوع رنگ های آن را بر روی صفحه کامپیوتر تشخیص داده و کار خود را با هدایت این دستگاه ادامه دهد.

مثلا بافنده با فشار دادن دکمه متوجه می شود در روی رج مورد عمل باید 2 گره قرمز زده و سپس 3 گره آبی زده و کار گره زنی را به همین ترتیب تا پایان رج ادامه دهد .

کار با کامپوتر مسئله غلط بافی را به طور کلی از بین می برد چون بافنده هیچ گاه گره های روی هر ردیف را غلط نمی شمارد و هیچ گاه رج و یا ردیف را روی نقشه گم نی کند . در این صورت فرش از هر جهت بی عیب و نقص از روی دار پایین کشیده می شود .

منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :