رنگ و رنگرزی

فرآیند رنگرزی ابریشم (قسمت دوم)

رنگرزی ابريشم مصنوعی


رنگرزی ابريشم مصنوعی که ذاتاً ساختمانی سلولزی دارد، شبيه به رنگرزی پنبه است اما تنوع ابريشم مصنوعی در اين رابطه تفاوت قابل توجه ای با پنبه دارد.قدرت کششی بسياری از ابريشم های مصنوعی وقتی خيس می شوند، پايين می آيد.اين موضوع امر مهمی در رنگرزی اين الياف محسوب می شود، اما در حرارت کم اين دسته الياف با رنگهای بازی بدون دندانه يا رنگ مستقيم به خوبی رنگ می شود.
رنگ همانندی (رنگرزی از روی نمونه)
در انجام يک رنگ همانندی در شيدی معلوم احتياج است تا هر دو شيد در شرايط يکسانی باشند. اگر تطابق دادن با نور چراغ انجام شود هر دو شيد ممکن است نسبتاً در نور روز متفاوت با شند. اين حقيقت شناخته شده به دليل خواص نوری متفاوت در رنگهای مختلف است. به طور مثال دو رنگ آبی ممکن است يکسان باشند اما وقتی با رنگ زرد يکسانی مخلوط شوند، سبز متفاوتی را به دست خواهند داد. اگر آزمايش طيف سنجی انجام شود،دو رنگ آبی ما دو طيف جذب متفاوت ارائه خواهند داد و اين علت اصلی رفتار متفاوت آنها موقع مخلوط شدن با يک رنگ يا در نور متفاوتی ديده شدن است.
خواص نوری مخصوص مواد رنگی گوناگون، اهميت زيادی در تطابق دادن يا در رنگرزی برای شيد دارد. به همان اندازه خصوصيت نوری که به وسيله آن رنگها ديده می شوند، مهم است و نوری که که از ابر سفيد از داخل يک پنجره از جهت شمالی می تابد، مناسبترين حالت به نظر می رسد.وجود يک ديوار آجری قرمز يا هر سطح رنگی ديگر کافی است تا رنگ همانندی دقيق را خراب کند. نور مستقيم آفتاب يا آسمان آبی پررنگ در رنگ همانندی خاکستری ها و خاکی هاي دقيق مخرب است.استفاده از يک نور يکنواخت با خصوصيات يکسان مثل نور روز از جهت شمالی، رنگ همانندی دقيق را آسان می کند.
مشکلاتی که به خاطر طيف جذب متفاوت رنگها ايجاد می شود، می تواند با انجام يک آزمايش طيف سنجی و يا عمدتاً با استفاده از رنگ آميزی با رنگزاهايی که در رنگ کردن طرحی که رنگ همانندی شده به کار برده شده بود رفع شود.

نویسنده: ربابه تقی زاده بروجنی، دانشجوی کارشناسی ارشد مواد اوليه و رنگرزی فرش

منبع :