نقوش و طرح های فرش

طرح شاه عباسی

اساس این طرح ها را گل و بوته های خاصی ، که به نام گل های شاه عباسی معروفند تشکیل می دهند . این گل ها همراه با اسلیمی ها و ختائی ها و سایر موتیف های معمول در نقش قالی ساختار اصلی را در حاشیه و متن فرش به وجود می آورند . شاه عباسی لچک و ترنج ، شاه عباسی تصرفی ، شاه عباسی افشان ، شاه عباسی طره ای از گروه های فرعی این طرح هستند. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :