نقوش و طرح های فرش

طرح های شاخه شکسته

نمونه ای از طرح های شاخه شکسته در یک تخته قالیچه تمام ابریشم قم با حاشیه کوفی و زمینه ای مملو از موتیف های چینی . درون ترنج مرکزی نقش اسب بال داری که تا حد قابل توجهی مورد استفاده طراحان چینی است ، خود نمایی می کند . منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :