نقوش و طرح های فرش

طرح های شهری

نقش فرش های روستایی و مراکز شهری اکثرا پیچیده تر و غالبا با خطوط منحنی است و برای انتقال اجزاء آن بر روی قالی به اجبار باید از الگو و یا نقشه استفاده کرد . طراحان نقشه قالی نقشه های مورد نظر را بر روی کاغذهای شطرنجی میلی متری ترسیم می کنند . هر خانه شطرنج معرف یک گره در روی قالی است . ممکن است نقشه ها سیاه و سفید حاوی شماره های رنگ و یا در اصل رنگی باشند.

 

طراحی در قالی بافی کاری است مستقل و به عهده ی هنرمندانی است که تنها در این زمینه فعالیت دارند . این طراحان با سفارش کارگاه های قالی بافی و یا نظر شخصی طرح های قالی را تهیه می نمایند .

به جز نقشه هایی که در کارگاه های طراحی خصوصی تهیه می شوند هنرمندان نقش قالی مراکز دولتی ذی ربط نیز به کار ترسیم نقشه های زیبا و ابتکاری اشتغال دارند . آنها در این تلاش هستند که به راهی بیرون از بدعت ها و سنت های گذشته در زمینه ی طراحی دست یابند و تا حدودی نیز در این مهم موفق بوده اند به ویژه هنرمندان تهرانی که در سال های اخیر طرح های جالب و دل پسندی را به وجود آورده اند.

منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :