نقوش و طرح های فرش

طرح گلدانی

طرحی است زیبا و دلپسند و همان گونه که از نام آن بر می آید شکل گلدانی مزین به شاخه های گل در آن عنصر اصلی و غالب را تشکیل می دهد که در اندازه های مختلف گاهی بزرگ و به صورت واحد و گاه کوچک و در ردیف های موازی تمامی زمینه ی فرش را به زیر پوشش می کشد.

 

از گروه های فرعی این طرح می توان گلدانی محرابی ، گلدانی ظل السلطان (گل و بلبل) ، گلدانی حاج خانمی و گلدانی تکراری را نام برد . طرح گلدانی همواره در میان بافنده های قم ، تبریز ، کاشان ، آباده و کردستان از مقبولیت کافی بهره داشته است .

منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :