نقوش و طرح های فرش

طرح هراتی یا طرح ماهی درهم

طرحی است اصیل و زیبا و کنایه دار که درون مایه های تشکیل دهنده ی آن نقشی از ماهی را به خاطر می آورند و به این لحاظ آن را طرح ماهی نیز می نامند . طرحی است که از شرق ایران سرچشمه گرفته و به مرور زمان در پهنه ی ایران پرورده و تکمیل شده و به صورت دل خواه بافنده های خراسان ، همدان ، کردستان و اراک در آمده است.

 

طراحان نقش قالی گاهی در متن فرش نقش ترنجی پوشیده از موتیف های متشکله این طرح را به کار می برند و گاهی نیز تمامی زمینه ی طرح را از نقش تکراری این موتیف ها ولی بدون ترنج می پوشانند و حاشیه و قاب فرش را به طور معمول در رنگی کاملا مشخص و متضاد با متن مجسم می سازد .

گروه های فرعی این طرح عبارت اند از : ماهی فراهان ، ریزه ماهی ، ماهی هرات و ماهی سنه یا کردستان .

منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :