نقوش و طرح های فرش

طرح درختی

در اینگونه طرح ها اشکال درختان و شاخ و برگ ها و بوته ها عنصر اصلی را تشکیل می دهند ، گاه در میان شاخ و برگ های درختان به پرندگانی و در پای آنها به حیوانات وحشی در حالت چرا و استراحت بر می خوریم که در این صورت طرح نام درختی حیوان دار می یابد و اگر در پی وحوش طراحی شده شکارچیانی سواره بر اسب یا پیاده در حال صید دیده شوند طرح نام درختی شکارگاه به خود می گیرد.

در صورتی که در میانه فرش به برکه ای آب ، که قاعدتا با رنگ فیروزه ای مشخص است ، برخورد نماییم طرح را درختی سبزی کاری و یا آب نما می گوییم . گاه در حالت اخیر از شکل درخت در طرح نشانه ای نیست بلکه شاخه ها و ساقه های پر گل درختان هستند که عناصر غالب و اصلی طرح را تشکیل می دهند . طرح درختی سبزی کار از طرح های معروفی است که در حدود نود سال قبل از ناحیه ی راور کرمان راهی به درون مجموعه طرح های زیبای فرش یافت .

بافندگان کاشان ، اصفهان ، تبریز ، قم و تهران به طرح درختی اقبال فراوان دارند . نا گفته نماند که تصویر و نقش درخت در فرش را در بسیاری از کشورهای اروپایی به فال نیک گرفته و آن را نشانه ای از تداوم عمر و خوشبختی و سعادت می دانند . به این جهت طرحی است مبارک و دلخواه خاصه در میان جوانان ، طرح های قدیمی خوشه انگوری با سابقه بافت صد ساله در مناطق غربی ایران و بید مجنون در نواحی مرکزی و جنوبی در این گروه طبقه بندی می شوند .

منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :