در حاشیه

تحول در نظام تولید و تجارت، توسعه بازارها

تشکل ها قلب تپنده اقتصاد جوامعی هستند که رویکرد توسعه گرایانه دارند و سودای پیشرفت را در سر می پرورانند. پویایی در اقتصاد و تضمین حقوق فعالین اقتصادی ارتباط مستقیم با میزان کارآمدی تشکل‌های صنفی بویژه در بخش خصوصی دارد.

یک اتحادیه یا انجمن صنفی می‌بایست علاوه بر واکنش به رویدادهایی که می‌تواند منافع و حقوق اعضایش را با تهدید مواجه کند، برای تاثیرگذاری در تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرای تصمیم های کلان کشور برنامه داشته باشد و از طریق تعامل با دوایر و نهادهای ذی ربط تا حصول نتیجه برنامه های خود را عملیاتی نماید و البته تهیه این برنامه بدون بهره جستن از خرد جمعی میسور و ممکن نخواهد بود.
در شرایطی که فرش دستباف ایران روزگار خوشی را نمی گذراند و در دوران افول بسر می‌برد، اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران به عنوان یکی از با سابقه ترین تشکل های بخش خصوصی می تواند نقشی کلیدی و حیاتی ایفا کند که در اینصورت نه تنها فرش دستباف این نماد هویت ملی ایران را از این مهلکه رهانیده بلکه به توسعه صادرات غیر نفتی نیز کمک شایانی نموده است.
ائتلاف امید برای فردای فرش ایران با اعتقاد راسخ به اهمیت فراوان نقش اتحادیه در آینده فرش دستباف ایران و با هدف ایجاد تحول در نظام تولید و تجارت و توسعه بازارها تشکیل شده است و دیدگاهی نوین بر پایه اصول فرش ایران دارد.
ما معتقدیم می‌بایست با اهداف مدون و برنامه مشخص به کارزار جدال با مشکلات رفت و مواجهه با این مشکلات نیز در قالب یک کار جمعی حساب شده امکان پذیر است.
ما به هیئت مدیره ای معتقدیم که در گام اول گفتگو را میان خود و اعضای اتحادیه برقرار کند و در گام بعد منادی گفتگوی بخش خصوصی، بخش دولتی و بخش دانشگاهی فرش باشد.
بدین ترتیب و با آگاهی کامل نسبت به مسائل و آسیب های امروز فرش دستباف گروهی از دلسوزان با سابقه فرش دستباف (که ضمن احترام به سایر نامزدهای محترم) قرابت فکری و امکان همکاری بیشتری با یکدیگر دارند ائتللفی را تشکیل داده اند که در پی آن است که مبشر امید برای فردای خانواده بزرگ فرش دستباف باشد و برای تحقق این امر دست یکایک اعضای محترم جامعه فرش ایران را به گرمی می‌فشارد.

سید مرتضی میری

منبع :