در حاشیه

نکات مهم در حفظ و نگهداری از فرش

یک عامل بسیار مهم در حفظ و نگهداری فرش، تمیز نگاه داشتن آن است. آلودگی و ناپاکی نه تنها از جلوه و زیبائی فرش می کاهد بلکه خسارت های فروانی نیز به آن وارد می آورد. بدیهی است فرش های با زمینه روشن و پرز بلند و یا آن هایی که بیشتر در معرض تردد و آلودگی هستند نیاز بیشتری به تمیز شدن دارند.


بهترین وسیله برای زدودن گردو خاک و تمیز نمودن فرش، جاروهای دستی و معمولی(جاروهای رشتی و مشابه آن ها) می باشند. استعمال این قبیل جاروها با وجود آن وقت بیشتری را گرفته و تا حدودی خسته کننده می باشند با این جهت دوام فرش بیشتر توصیه می شوند.
به کار بردن جارو های برقی با دور کم هر چند بک بار بدون اشکال است ولی هرگز نباید جاور های برقی که برس های چرخنده دارند بکار برد. چه حرکات چرخشی این برس ها باعث شکسته شدن الیاف پشم و کنده شدن گره ها از جسم فرش می شود و همچنین از گردش جاروی برقی در اطراف محل ریشه ها اکیداً خودداری شود چون با این عمل ریشه ها به داخل دستگاه مکیده شده و از بین می روند.
توصیه می شود هر چند هفته یک بار با جاروی برقی و با جاروی معمولی پشت فرش نیز جارو شود چه با این عمل گردو خاک و ناپاکی هایی که در پشت فرش رخنه نموده اند زدوده خواهد شد. و سرانجام آخرین یاد آوری ما در این مورد این است که هیچ گاه قالی و قالیچه خود را آن چنان که در برخی از کشورهای اروپایی معمول است مانند پتو و ملافه روزانه تکان نداده و از پنجره و بالکن‌ آویزان نکنید. چون تکان دادن روزانه آن ها سبب شل شدن تدریجی گره ها و کنده شدن آن ها از جسم فرش می شود( شدت خسارت بیشتر در محیط جانبی فرش بروز می کند) و هم چنین آویزان کردن قالی و قالیچه ها علاوه خود را آن چنان که در برخی از کشورهی اروپایی معمول است مانند پتو و ملافه روزانه تکان نداده و از پنجره و بالکن آویزان نکنید. چون تکان دادن روزانه آن ها سبب شل شدن تدریجی گره ها و کنده شدن آن ها ازجسم فرش می شود(شدت خسارت بیشتر در محیط جانبی فرش بروز می کند) و هم چنین آویزان کردن قالی و قالچه ها علاوه بر آن ها را در معرض نزولات آسمانی قرار می دهد موجب آن می گردد که رنگ این دست بافت ها نیز دراثر اشعه آفتاب به شدت تغییر نماید.

منبع: دکوراسیون و مبل

منبع :