نقوش و طرح های فرش

آشنایی با سفره های استان کرمان

سفره ایرانی، به لحاظ سنتی پارچه و بافتی است که بر روی زمین پهن و مواد غذایی که مقدس شمرده می شوند، بر روی آن قرار می گیرند.

سفره به صورت نمادین بعنوان سطحی تمیز برای خوردن غذا در نظر گرفته می شود. این سفره ها در چادرهای عشایر یا روستاهای کوچک جنوب شرقی ایران، به ویژه در منطقه کرمان و سیرجان، تحت نام سفره آردی و سفره نان پزی و به روش گلیم بافی تولید می شدند.

عکس هایی از سفره های گلیمی استان کرمان را در ادامه مشاهده کنید:

سفره افشار، منطقه کرمان، قرن بیستم میلادی

سفره افشار، بافت

سفره، بردسیر، قرن بیستم میلادی

سفره ،جیرفت، قرن بیستم میلادی

منبع :گروه کلمبه

منبع :