در حاشیه

تشکل، انتخاب و آینده

بی شک هر کدام از ما برای خود برنامه هایی داریم و برمبنای آنها حرکت، تصمیم سازی و تصمیم گیری مینماییم.


حال سوال اینجاست که آیا ما برای جامعه صنفی و شغلی خود هم دارای برنامه هستیم؟
اصولا اتحادیه ها محل دریافت نظرات و پردازش و برنامه ریزی. برای آینده آن جامعه شغلی می باشد.
اتحادیه ها موظف هستند تا مشکلات صنف را دریافت و برای آنها راهکار بیابند و در تعامل با دولت آنها را رفع نمایند.
اما این همه ماجرا نیست، اتحادیه ها می بایست پویا ، فعال و خلاق هم باشند .
اتحادیه خوب ضمن فعالیت برای برطرف نمودن مشکلات ، همزمان با برنامه ریزی مناسب ، به حرکت در سه مسیر کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت نیز میپردازد.
یعنی سعی میکند صنف خود را هدایت کند و در این راه موانع و مشکلات را نیز برای حرکت سریعتر و روانتر برطرف میکند.
یادمان باشد که اگر ما موانع را برطرف اما حرکت رو به جلو نداشته باشیم ، هیچ دستاوردی نخواهیم داشت !
بنابر این انتخاب ما بسیار مهم و حیاتی میباشد ، انتخاب هیات مدیره یعنی سپردن سکان هدایت به دست آن افراد .
در اینجاست که ما باید بدون در نظر داشتن رابطه ها ، سلام علیک و رودربایستی ها فقط و فقط به آینده فرش ایران بی اندیشیم و به این موضوع فکر کنیم که آیا این افراد برنامه های سه گانه دارند یا خیر ؟
امیدوارم اعضا محترم اتحادیه به دور از هرگونه رابطه دوستی و فقط بر مبنای حکم عقل و منطق. افراد خوب و صالح و توانا را انتخاب نمایند.

حامد چمن رخ کاندیدای هیات مدیره اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان فرش ایران

منبع :