در حاشیه

بازدید خوشه فرش خراسان رضوی از شرکت کوچ در شیراز(مجموعه اختصاصی رنگرزی فرش رضی میری)

مجموعه اختصاصی رنگرزی فرش رضی میری

 

 

 

با تشکر از لطف و همکاری جناب مرتضی میری

منبع :