نقوش و طرح های فرش

طرح ظل السلطان

مونه طرح ظل السلطان بر روی یک قالی نفیس بافته شده در کاشان . این طرح مشتمل بر یک سری گلدان های مملو از گل در ردیف های افقی است که یک در میان با نقش بلبل آراسته شده است و به این دلیل در جرگه طراحان نقش قالی به طرح « گل و بلبل » نیز شهرت دارد . منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :