نقوش و طرح های فرش

نمونه طرح مرکب شاه عباسی و اسلیمی بندی

نمونه طرح مرکب شاه عباسی و اسلیمی بندی طراحی شده توسط حسین طاهری زاده بهزاد . منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :