دستگاه ، ابزار و نحوه قالی بافی

آموزش بافت گلیم (قسمت دوم)

همانطوریکه در تصویر مشاهده می‌کنید (انتخاب 6 تار و بافت تار پنجمین) خطوط اریب در سطح کار ایجاد نموده.


 ادامه تصاویر مربوط به گلیم پارسی


شروع بافت گلیم را همانطوریکه  در تصاویر مشخص و به صورت تئوری خدمت دوستان عزیزم توضیح دادم  (پود را از روی 5 عدد تار عبور داده و از زیر تار 6 عبور میدهیم و دور برگشت.......) 4 بار به همین روش می بافیم0
در این تصویر همانطوریکه دوستان ملاحظه می کنند برای اینکه طرح را  تغییر بدهم  تعداد 6 عدد تار رابه 4 عدد تار تغییر داده و پود را از روی سه عدد تار عبور داده و از زیر تار 4 رد میکنیم.

برای برگشت پودرا از زیر تار سومی عبور داده و از روی سه تار بعدی رد می کنیم.


مطابق تصویر و بعد از این شیوه پود رد کردن در دو رفت و برگشت 4 بار گلیم رابه صورت ساده کرباسی رفت و برگشت می بافیم.


البته تعداد رفت و برگشت سلیقه ای می تواند باشد چنانچه تعداد رفت و برگشت ها متغیر باشد طرح های متنوعی از این گونه بافت به دست می آید.


نکته : چنانچه در حین بافت تارها به هم نزدیک شود ( عیب  بافت گلیم است ) طرح ها ی زیبا و یکنواختی در خاتمه کار نخواهیم داشت.


به نزدیکی و یا فاصله تارها در کناره ها  نیز باید توجه کنیم.


در بافت این نمونه دقت کنيد تا  تارها فاصله اولیه خودشان را حفظ کنند.
نوشته مریم میرزایی

منبع :