نقوش و طرح های فرش

بته اردبیل

گونه ای از طرح بته اردبیل . منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :