اخبار فرش

گردشگری فرش دستباف

باتوجه به پتانسیل های موجود در ایران در زمینه فرش می‌توان از این فرصت در جهت حداکثری گردشگری فرهنگی استفاده نمود. تلفیق فرش و جاذبه‌های فرهنگی می‌تواند باعث ایجاد شغل وجلوگیری از مهاجرت شود و با توسعه زیر ساخت‌های لازم و همکاری سازمان‌های مربوطه این مدل گردشگری جدید را معرفی کرد.


درحال حاضر تورهایی با عناوین مرتبط با فرش در حال اجرا است که با نقطه ضعف‌هایی همچون عدم آموزش حرفه ای راهنمایان و عدم توجه به فرهنگ نهفته در این هنر عظیم مواجه هستند. با توجه به پتانسیل بالای این هنر اساطیری فرش دستباف ایرانی میتوان از این موضوع به عنوان فرصتی عالی در جهت رسیدن توسعه پایدار گردشگری نام برد و با گسترش و تلفیق فعالیت‌های مرتبط با گردشگری و هنر فرش بافی ورنگرزی و...ایران را به جاذبه ای برای گسترش فعالیت‌های فرهنگی تبدیل کرد.
با بودن چنین گردشگری بازار هدف فرش دستباف ایران چندین برابر بیش تر شناسانده شده و بازارهای هدف برای گردشگران نه صرفا تجار بلکه تمامی اقشار جامعه بسوی این هنر عظیم کشانده و مورد استقبال قرار میگیرد.
هاله خیرالدین فعال فرش دستباف

منبع :