در حاشیه

ضرورت دقت عمل بیشتر اعضا در انتخاب هیات مدیره و رسالت بزرگ برای هیات مدیره جدید(قسمت چهارم:ضرورت جوان گرایی)

به انگیزه انتخابات اخیر اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان فرش ایران

هر سازمان یا گروه یا تشکل که نقطه اتکای آن بر جوانان نباشد و برنامه ای برای پرورش جوانان و کادر سازی وجود نداشته باشد طبعا آن تشکل یا حرفه یا فعالیت در معرض انحلال و نابودی و انفعال قرار خواهد گرفت اگر قرار باشد پیشکسوتان جامعه تا مادامی که در قید حیات هستند در هر کجا که هستند سنگر خود را حفظ و به هر دلیل آن را به جوانان نسپارند طبعا کادر مدیریتی لازم برای آن جامعه تایین نشده و به یکباره جامعه از وجود نیروهای مدیریتی تهی و جوانان نیز دچار انفعال و سردرگمی خواهند شد.
در جامعه فرش دستباف ضرورت رویکرد به جوان گرایی به صورت مضاعف مطرح است. از آنجا که فرش بافی و تجارت فرش کمتر از دستاوردهای علمی استفاده نموده و هنوز دو قطب علمی و تجربی آن کاملا باهم عجین نشده اند و دانش فنی آن در اکثر موارد نسل به نسل منتقل شده است ورود نسل جوات باید سرعت بیشتری پیدا کند. باید همگان دست به دست هم دهیم و ورود جوانان را به مراکز تصمیم گیر و تصمیم ساز فرش فراهم نماییم.
ایجاد کمیته جوانان در اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان ابتکار بسیار خوبی برای حفظ جایگاه جوانان در این اتحادیه بوده اما کافی نیست. بهتر بود پیشکسوتان فرش ایران بخصوص آنانی که دوره میانسالی را پشت سر گذاشته اند خود را از کاندیداتوری هیات مدیره کنار می‌کشیدند تا جوانگرایی بیشتری در هیات مدیره جدید انجام می‌گردید و عزیزان پیشکسوت به عنوان مشاور خدمت خود را به جامعه فرش دستباف انجام می‌دادند. اکنون نیز به نظرم دیر نشده است و اگر عزیزانی به هر دلیل فرصت پیگیری امور اتحادیه را به دلیل مشغله‌های کاری زیاد یا به دلیل کهولت سن ندارند، خوبست استعفا دهند تا شرایط برای ورود عزیزان و جوانانی که از انگیزه حداکثری برای پیگیری اموری که ذکر کردم برخوردارند فراهم گردد.
ادامه دارد...

عبدالله احراری

منبع :