نقوش و طرح های فرش

بته خراسان

گونه ای از طرح بته خراسان . منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :