نقوش و طرح های فرش

طرح سه کله،،،

طرح سه کله از رایج ترین گونه نقشه های قالی افشاری است که بافت آن با تفاوت هایی اندک در نقش پردازی، در مناطق افشار نشین کرمان رواج دارد.

نام گذاری این طرح بر اساس ساختار آن است که سه کنگره چلیپا مانند در انتهای عرضی زمینه قالی قرار می گیرد، که بافندگان منطقه هر کدام از آنها را یک کله به شمار می‌آورند. در فاصله بین کله ها نیز قاب های لوزی شکل با نقوش قلاب مانند قرار گرفته است. وجود ردیف نقش های هندسی - گیاهی معروف به آبشار در کناره طولی دو طرف زمینه قالی، از ویزگی های قالی های سه کله است. در طرح کلی یک تقارن مرکزی حکمفرماست.

گردآوری مطلب: خانم رنجبران

منبع :