نواحی و مناطق قالی بافی

تحلیل علل رکودقالیچه بولوردی و راهکارهای احیاء آن(قسمت پنجم)

با آوردن نمونه های طرح قابلیت خاص بودن طرح، رنگ ،بافت،زمینه های اقتصادی،فرهنگی وقابلیت های رشد مشخص شود،وبا بررسی زمینه های اجتماعی، تاریخی،واجتماعی،اقتصادی،وفرهنگی،علل رکود مشخص شده و با بررسی چار چوب های تاثیر گذاردر رکود فرش زمینه های احیاء آن دوباره بررسی میشود.


نتیجه گیری:علت های رکود وکمبود قالیچه بلوردی میتواندبه علت رنگرزی آن که نبود امکانات برای رنگرزی ودر آوردن رنگهای مختلف وفقر بافندگان برای تهیه رنگهای گیاهی به رنگهای آنلین (جوهری)رجوع کرده وبه رکود آن کمک کردند.وهمچنین علت های دیگر اجتماعی(کوچ)، اقتصادی،وغیره به شکل فرضیه وسوالاتی درآمده واحتیاج به تحقیق میدانی ومحاسبه دارد.وزمینه های احیاء آن را میتوان دریک بازده زمانی در روستاها مورد آزمایش قرار داد واگر به نتیجه ای نرسیدیم.برای نگاه داشتن هویت آن طرح ونقش قابیچه را در فرش های ماشینی بکار گیریم.
در این تحقیق با مشکلات عدیده ای مواجه شدم:(کمبود وقت،پیدا شدن به سختی منابع در لحظات آخر،کمبود منابع به علت ناشناخته ماندن طایفه بلوردی ورکود قالیچه،دشواری در تحقیق میدانی ونیمه تمام ماندن آن به علت اینکه فقط به یک به یک منطقه بلوردی نشین رفته واطلاعات اندکی یابم برای کامل شدن باید به منطقه های مختلف بلوردی نشین رفته که احتیاج به زمان بیشتری دارد.

عکس شماره (15):نمونه اعلای رنگهای گیاهی استحاله یافته بولوردی است.که با رنگرزی اولیه بدست نمیآید.وعصاره آفتاب پروده رنگ قفایی خاصی که رنگ روناسی آن رنگ بست نشده درختچه برگ رزی که اینجا سه گل کوکب ویه گل زنبق بر آن روی نقش مایه ها ویژه بافندگان یولوردی که نمایانت آن ترنجها وسرترنجها ونقش مایه چار بازویی میان ترنج
گره متقارن شماره 3وبافت تمام لول 90درجه همراه است با دونخ صورتی که اولی مستقیم است دومی مواج
عکس شماره(16):زنان بولوردی شیراز جز قالیچه های کوچک قالیهای بزرگ نیز میبافته اند.که به طور معمول سه ترنج وبه ندرت پنج ترنج داشته است.جز رنگ فاخرقهوه ای که در رنگ آمیزی زمینه قالیهای فارس از نوآمده است وپوشاندن زمینه با بته جقه ایهای خاص که تنها یک فرش دیگر به این سبک بافته شدهدیگر بخشها ازحاشیه ها تالچکها وترنج به همان شیوه بلوردیها متعارف است گره متقارن شماره 3وبافت تمام لول 90درجه.ویک پود نخ هندی قرمز رنگ پریده ویک پود پشم قهوه ای دستریس انجام پذیرفته که پود نخی مستقیم است وپود پشمی مواج رنگ نارنجی ناپایدا است
عکس(17):من در تحقیق وجستجوی میدانی با اندک زمان به یک خانواده در سرحد چهاردانگه(حسن آباد) دیدن کرده ام که درمنزل خود تنها فالی بلوردی که داشته ذ
در پست ترین نقطه منزل خود نگهداری میکرد واز ارزش آن بی اطلاع بود این خانم بنام (بهنازامیری) که از طایفه ابیوردی شیراز بوده واز خانواده واصالت خود درآن نقطه گفت که من فرصت اندک موفق به انجام تحقیق به آنجا نشدم. خانم بهنازمیگوید که قالیچه اش کاملا گیاهی میباشد زمینه آن که با روناس +نیل =رنگ سورمه ای درلچک ها بکار رفته ورنگ اطراف ترنج درمحراب آن روناس رنگ بست نشده وترنج اصلی =اسپرک
خانم بهناز امیری: درجواب سوال من به کمبود بافت فرش ورکود آن چنین پاسخ می دهد که:بالا رفتن سطح تحصیلات دختران روستا که دیگر به فرش بافتن تن نمی دهند.مهاجرت همگی آنها از همان ابتدا به خارج از کشور بخاطر تحصیلات عالیه وتغییر زندگی ازروستایی به شهری.

 

(17)قالیچه میدانی 1365بافته شده رنگ کاملا گیاهی

نویسنده: معصومه صالحی

منبع :