نقوش و طرح های فرش

بته کردستان یا بته هشت پر

گونه ای از طرح بته کردستان یا هشت پر . منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :