در حاشیه

مسئوليت‌های اصلی متولی فرش (قسمت دوم: تدوين بانك جامع اطلاعات فرش ايران)

برای تدوین برنامه‌ای صحیح داشتن اطلاعات و آمار صحیح ضروری‌ترین، ابتدایی‌ترین و مسلم‌ترین نیاز است.

آمار گیری و تدوین بانک جامع از فرش دستباف ایران در رسته‌های شغلی متفاوت و متنوع آن از ضرورتی مضاعف برخوردار است چرا که در طول تاریخ فرشبافی ایران آمارگیری تخصصی و با هدف تدوین بانک اطلاعاتی فرش دستباف ایران انجام نشده و در مواردی بخشی از شاغلین این بخش شناسایی شده که طبعا «بدلیل گذشت زمان قابل استناد نمی‌باشد. صرفنظر از ضرورتهای وجودی بانک اطلاعاتی فرش برای برنامه ریزی نبود اطلاعات صحیح در سالهای اخیر باعث تناقیض گویی‎های شدید از ناحیه دست اندرکاران فرش شده، برای مثال در فاصله زمانی کوتاه سهم یک فلان استان از تولید فرش ایران بین ۲۵ در صد تا ۴۵ درصد نوسان می‌نماید یا در کلان موضوع برای همگان تعداد واقعی بافندگان فرش و مشاغل جانبی بسیار مبهم است. تا چه رسد که از پراکندگی جغرافیایی، تمام وقت بودن یا نیمه وقت بودن، نوع دار، نوع دستبافته، ویژه گی‎های فنی بافت و... کمترین اطلاعات در دست است.

انتظار می‌رفت مرکز ملی فرش در اولین گامهای خود معاونت برنامه ریزی و مجوعه مسئول در آمارگیری کشور را ترغیب به انجام این مهم نماید و سپس با توجه به توانمند یهای بالقوه هر استان نسبت به حمایت از آن اقدام نماید اما بر مبنای ضرب المثل» جلوی ضرر را از هر جا بگیری فایده است «انتظار داردمسئولین مرکز ملی فرش و مرکز آمار ایران در اولین فرصت ممکن آمارگیری کاربردی و جامع از کلیه رسته‌های شغلی فرش انجام داده و مرکز ملی فرش با تلفیق آمارهای استخراجی بانک جامع اطلاعات فرش را تدوین.

عبدالله احراری

منبع :