نقوش و طرح های فرش

طرح خشتی

در صورتی که متن فرش با اشکال هندسی ، مربع و لوزی شبکه بندی شده و در داخل هر یک از خانه های این شبکه نقش مایه هایی از قبیل گلدان گل ، گل بته ، شاخه گل ، درختان گوناگون خاصه سرو و بید ، وحوش و پرندگان به صورت مجرد ترسیم شده باشند به گونه ای که هر خانه از نظر شکل و محتوا از خانه ی مجاور متمایز باشد اصطلاحا طرح را قاب قابی و یا به عبارت دیگر قالب خشتی می نامند.

استفاده از این طرح در منطقه بختیاری چنان رایج است که اگر منشاء آن را از این ناحیه بدانیم سخنی به گزاف نگفته ایم . امروزه با تقلید از این طرح در تبریز ، قم ،بیرجند ، قالیچه ها و فرش هایی بزرگ و کوچک به تعداد قابل ملاحظه بافته می شوند .

منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :