نقوش و طرح های فرش

طرح محرابی

الهام بخش طراحان نقش قالی در به وجود آوردن این طرح ، شکل محراب است . متن محراب گاهی ساده و بدون نقش و گاهی پوشیده از شاخ و برگ ها و گل های شاه عباسی و گاهی منقوش به نفشی از درخت بافته می شود . در برخی دیگر از انواع این طرح در متن محراب به نقش هایی از قبیل گلدانی بزرگ انباشته از شاخه های گل و یا قندیلی آویزان از سقف محراب بر می خوریم. طرح محراب را بافنده های قم ، کاشان ، اصفهان ، تبریز و بلوچ بیشتر می پسندند و به کار می برند . منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :