نقوش و طرح های فرش

طرح افشان

در بیشتر طرح های قالی بافی اشکال و اجزاء تشکیل دهنده ی طرح به صورت پیوسته و بدون انقطاع ترسیم می شوند در حالی که در طرح های افشان اجزاء تشکیل دهنده ی طرح به صورت پراکنده و جدا از یکدیگر ولی با فاصله های منظم از یکدیگر طراحی می شوند . معروف ترین طرح های افشان عبارت اند از : افشان دسته گل ، افشان اسلیمی ، افشان شاخه پیچ ، افشان شاه عباسی و گلفرنگ . منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :