نقوش و طرح های فرش

طرح های بندی

در صورتی که جزء کوچکی از طرح در متن فرش در جهات طولی و عرضی تکرار شده و این اجزاء با گیره هایی به یکدیگر متصل شده باشند در اصطلاح آن را بندی می نامند . معروف ترین طرح های این گروه عبارتند از : بندی ورامین یا میناخانی ، بندی اسلیمی ، بندی باز و بندی یا شیر شکری ،بندب آدمکی یا ملانصرالدین ، بندی کتیبه ای و بندی شاخ گوزن حیوان دار. استفاده از این طرح تقریبا در تمامی کارگاه های قالی بافی استان های شمالی ، شرقی و مرکزی ایران معمول است . منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :